درباره شرکت: شركت يورواسلات پارس در زمينه طراحی و ساخت مخازن تحت فشار شامل برجها، درامها و رآکتورها تجهيزات داخلي مخازن تحت فشار در پروژه¬هاي پالايشگاهي و پـتروشـيمـي (Internal of Drums, Towers & Reactors) و هـمچـنيـن فـيلـتـرهـاي کنترل ماسه چـاه هاي نفت (Sand Control Filter)، فيلترهاي صنعتي فلزي از 25 ميكرون به بالا و سيستم¬هاي ورودي آب دريا و رودخانه از سال 1387 در شهر صنعتی خیر آباد اراک شروع به فعاليت نموده و از سال 1392 اقدام به تجهیز کارخانه خود جهت طراحی و ساخت برجها و رآکتور های خاص تا وزن 180 تن نموده و پس از آن موفق به ساخت درامها و رآکتورها در محدوده وزنی مذکور گردیده است. در حال حاضر كارخانه اين شركت در شهر صنعتی پرند (تهران) در حال توليد مي¬باشد.
لیست برخی از تولیدات شرکت یورواسلات پارس

1. مخازن تحت فشار تا وزن 180 تن Special Pressure Vessels

1- Regenerators 4- Ammonia Convertor cartridge
2- Reactors 5- Special drums and towers
3- Phase separators

2. تجهيزات داخلي راكتورهایCCR ،Fix Bed و(V-wire Screen) Reactor Internal

1- Support grid 11- Collector & Distributor
2- Center pipe 12- Sampling Valve for Catalyst
3- Scallop 13- Injection Nozzle
4- Outer Basket 14- Drip Ring
5- Header & Laterals 15- Nozzle
6- Outlet Basket 16- Thermo-well / thermocouple
7- Scale Traps 17- Interchanger
8- Inlet feed diffuser 18- Expansion joint
9- Remixing Quench 19- Mixing Tray
10- Liquid Collection Tray

3. تجهيزات داخلي تاورها (Tower Internal)

1- Bubble Cap Tray 12- All Type of Liquid Distributor
2- Shower deck Tray 13- Ripple Tray
3- Sieve Tray 14- Flashing Feed Gallery
4- Fix Valve Tray 15- Chimney Tray
5- Mobile Valve Tray 16- Vane Collector
6- Baffle Tray (Angle Tray) 17- Wire Mesh Mist eliminator
7- All Type of Random Packing 18- Vane Mist Eliminator
8- All Type structure packing 19- axial Cyclone
9- Packing Support 20- Vane inlet (Schoepentoeter)
10- Bed – Limiter 21- Half Pipe
11- Hold Down Grid
4. تجهيزات داخلي درام ها (Drum Internal)

1- Vane pack mist eliminator 6- Baffle Plate
2- Vane inlet (Schoepentoeter) 7- Wire Mesh Mist eliminator
3- Half Pipe 8- Vane Mist Eliminator
4- Pack plate 9- Axial Cyclone
5- Coalescer 10- Multi-cyclone

5. تجهیزات داخلی سپراتورهای دو فازی و سه فازی(2 & 3 Phase Separator Internal)

1- Sand Control Filter for Oil & Gas Well 7- Pack Plate Coalescer
2- Vane inlet (Schoepentoeter) 8- Wire Mesh Coalescer
3- Wire Mesh Mist Eliminators 9- Matrix Pack Coalescer
4- Vane pack mist eliminator 10- Deformer
5- Axial Cyclone 11- Half Pipe
6- Sand Jet System 12- Perforated Baffle

6. فيلتراسيون (Filtration)

1- Resin Trap 5- Metallic filter cartridges
2- Candle Filter 6- Sieve Bends
3- Basket type filter 7- Intake Screen for seawater
4- Nozzle for water treatments basins 8- Conical Basket
7. Oil & Gas Wells Filtration

1- Perforated casing and tubing 3- Sand Control Pipe base screen
2- Sand Control Prepack screens 4- Sand Control Wrap on pipe screen
8. متفرقه (Miscellaneous)

1- Static Mixers 4- Catalyst Sampling Valve
2- Jet Mixer 5- Mushroom Valve
3- Si

این oo است

ارتباط آنلاین با ما واتساپ